12 TRONING De laatste woorden van de gekruisigde Jezus in het evangelie van Johannes luiden: "Het is volbracht". Wat hij als zijn opdracht beschouwde is nu volledig ten uitvoer gebracht. In zijn doen en laten is hij een teken geweest van wat God voor ogen heeft met de samenleving. En met woorden heeft hij dit onvermoeibaar toegelicht. Mensen die dit niet aanstond of die zich verzetten tegen de manier waarop hij dat deed, heeft hij resoluut weerstaan. De daaruit voortvloeiende conflicten en het nog altijd heersende recht van de sterken hebben hem aan het kruis gebracht. Johannes ziet dit kruis echter behalve als een martelwerktuig ook als een troon. Zijn verhaal vertelt, hoe Pilatus Jezus twee keer aan het gepeupel heeft getoond, getooid met de kroon van doorntakken en met een purperen koningsmantel om de schouders. De tweede keer met de wellicht ironische maar desalniettemin juiste mededeling: "Kijk, uw koning". Zo heeft Ted Felen Jezus afgebeeld na zijn kruisiging. Ook hij ziet het kruis als een troon. En de kruisiging is dan tegelijk een troonsbestijging. De gekruisigde Jezus is geen loser, geen verliezer, maar een, nee dé overwinnaar. De mantel van pijn van de voorgaande staties is door de schilder getransformeerd in een koningsmantel. Die hangt hier achter hem, met in het midden reeds het begin van de lichtende gloed van het morgenrood dat zich aan de verre einder aandient. Het is nog te vroeg om verder te kijken, maar of ik dat wil of niet, ik moet hierbij denken aan een passage in het boek der Wijsheid, die de uitspraak citeert van de dwazen die de rechtvaardigen voorheen naar het leven hebben gestaan: "Dat was nu de man op wie wij onze spotlust hebben botgevierd...Hoe bestaat het! Nu wordt hij waarachtig onder Gods zonen gerekend. De rechtvaardigen krijgen hun loon bij de Heer. De Allerhoogste zorgt voor hen. Ze ontvangen van hem een triomfantelijke kroon en een flonkerende diadeem."