Kruisweg 1963 Maria ten Hemelopnemingskerk te Nijmegen

Klik op de plaatjes voor een groter overzicht. Om terug te keren klik weer op het plaatje.

de eerste nacht ( the first night) 8 tranen over J. ( tears over J.)
           
1 van man tot man ( men to men) 9 als een worm (like a worm)
           
2 onder het juk ( under the yoke) 10 ontkleed ( undressed)
           
3 een gevallene (fallen) 11 aan het kruis (on the cross)
           
4 het kind, de moeder ( the child, the mother) 12 troning (enthroned)
           
5 met tween n (two are one) 13 de moeder, de zoon ( the mother, the son)
           
6 het ware gezicht ( the true face) 14 de tweede en de derde nacht ( the second and the third night)
           
7 recidive ( relapse) uitgebroken (broken free)
           
Foto's Ted Felen kruisweg: : Paul Bkkerink Geen enkele foto op deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.
Tekst bij de afbeeldingen: Bas van Iersel, Hemelvaart 1963
 
E-MAIL

RISING SUN
Bas is ongeneeslijk ziek. Een verpletterend bericht! Later hoor ik dat er bij Bas al veertig jaar geleden kanker is geconstateerd, maar dat de strijd nu in zijn nadeel lijkt te zijn beslist. Bas heeft een zwierige rode hoed gekocht om fleur te geven aan zijn laatste dagen. We zien hem nog regelmatig op de universiteit, zo vaak als de ziekte het toelaat. 't Lijkt wel of er helemaal niets aan de hand is. Bas heeft een uitgebreide kennissenkring binnen en buiten de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Toen ik er in 1993 als ambtenaar kwam werken ter ondersteuning van het college van bestuur, ondermeer op het gebied van de katholieke identiteit, maakten wij al snel persoonlijk kennis. Daarvoor kende ik Bas van een afstand als de beminnelijke rector magnificus die met vasthoudendheid en groot respect voor ieders overtuiging er voor streed om inhoud te geven aan het bijzondere karakter van de universiteit. Voor Bas frustrerend, omdat zijn tolerantie vele collega's er niet van overtuigt om dezelfde open houding aan te nemen ten aanzien van de raakvlakken tussen geloof en wereldbeschouwing enerzijds, en wetenschap en de beoefening daarvan anderzijds. Het moet Bas grote voldoening geven dat juist in deze dagen er zich weer meer jongeren aangetrokken voelen tot een geloof dat niet dwingt. Sinds 1995 ben ik lid van het kerkbestuur van mijn parochie. Het zijn geen makkelijke jaren. We hebben te maken met een fusie tussen twee parochies vanwege het afnemende kerkbezoek. Om als geloofsgemeenschap te kunnen overleven zijn we tot de conclusie gekomen dat we een van de kerkgebouwen moeten afstoten. Vanzelfsprekend veroorzaakt dat veel verdriet bij de mensen die daar zijn gedoopt of getrouwd, of er afscheid hebben genomen van hun dierbaren. De architect strijdt tegen de afbraak van het door hem na het Tweede Vaticaans Concilie ontworpen kerkgebouw. Dit veroorzaakt veel publiciteit en Ted Felen maakt zich ernstig zorgen over wat er gebeuren gaat met de kruisweg die hij met veel zelfopoffering en eenzaamheid heeft geschilderd in de koude winter van 1963.

Als Ted contact met ons opneemt en onze medewerking vraagt om samen met Bas van Iersel een boek te maken over zijn staties gaat er een schok door mij heen: dat kan toch Bas niet zijn! Bas en Ted blijken al veertig jaar bevriend te zijn. Vele ontmoetingen volgen. Het ontroert mij hoeveel kracht en steun Bas put uit Jezus' lijdensweg en zijn opstanding uit de dood. Hoewel ik ook zelf met een ernstige ziekte te maken heb gekregen, is het besef niet eerder tot mij doorgedrongen dat ik wil leunen op een voorzienigheid die hetzelfde doormaakt als ik zelf. We praten over het eeuwige leven. Bas wijst er op dat in het Oude Testament de verrijzenis voor het eerst ter sprake komt in het kader van martelaarschap. Hij laat ons het verhaal lezen van de zeven Makkabeese broeders. De essentie zit hem in de wederopstanding. Mooier nog dan Ted's interpretatie van de Jezus' Verrijzenis vindt Bas zijn The Rising Sun For You II. Opnieuw een schok van herkenning. Al jaren houdt de titel First Rays Of The New Rising Sun van de laatste Jimi Hendrix LP mij bezig. Pas onlangs begreep ik dat dit verwijst naar het oude Egyptische geloof in het elke dag weer opnieuw geboren worden door de eerste zonnestralen. Na een donkere wanhopige nacht, volgt er weer een nieuwe dag van hoop.

Kees de Lange Nijmegen, juni 1999